Oldalunk használatával Ön elfogadja a cookie szabályzatunkat.
További részletek 

Adatvédelmi tájékoztató

Jogi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Cookie-k

Adatkezelési Tájékoztató

Jogi nyilatkozat

A jelen weboldal (továbbiakban: weboldal) üzemeltetője az

ESSITY HUNGARY Kft.

(székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51., cégjegyzékszám: 01-09-716945, a továbbiakban: ESSITY).

A jelen weboldalon található anyagokat és információkat az ESSITY kizárólag tájékoztatás céljából nyújtja a felhasználóknak. A weboldal felhasználó által történő felkeresésére, valamint az itt található információk használatára a jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételek érvényesek. A weboldal használatával kapcsolatos adatvédelmi információkért az Adatvédelmi nyilatkozatunkat is ajánljuk a felhasználó szíves figyelmébe.

A weboldalon található tartalmak egyetlen példányban tölthetők le az alábbiakban rögzített rendelkezéseknek megfelelően. A weboldal tartalmainak letöltésével a felhasználó elfogadja a használatra vonatkozó alábbi feltételeket. Ha nem kívánja elfogadni az alábbi feltételeket, ne használja a weboldalt és ne töltsön le onnan tartalmakat.

Védjegyek
Valamennyi védjegy, márkanév, embléma, és logó az ESSITY Group Holding B.V, annak leány-, és társvállalatai, licencbe adói, valamint vegyesvállalati partnerei (a továbbiakban együttesen: ESSITY Csoport) tulajdonában van.

Az ESSITY Csoport védjegyei, márkanevei, emblémái és logói csak a jelen használati feltételek szerint, illetve az ESSITY előzetes írásos engedélyével használhatók fel.

Az ESSITY Csoport védjegyeinek az ESSITY termékek reklám- és promóciós célú használatához az ESSITY engedélye szükséges.

Egyetlen letöltésre korlátozott használat

A weboldalon található valamennyi tartalom, beleértve a szöveget, ábrákat, grafikát, logókat, ikonokat, képeket, hangfelvételeket és szoftvert, az ESSITY Csoport vagy tartalomszolgáltatóinak tulajdona és a nemzetközi, svédországi, illetve magyar szerzői jogi jogszabályok hatálya alatt áll. A weboldalon található tartalmak engedély nélküli, jogosulatlan használata vagy terjesztése sérti a szerzői jogi, a védjegyekre vonatkozó, illetve egyéb jogszabályokat, és polgári- illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után. Az ESSITY kifejezett írásos engedélye nélkül sem a weboldal, sem annak egyes részei nem másolhatók, reprodukálhatók, értékesíthetők vagy továbbértékesíthetők, továbbá semmiféle más módon nem használhatók fel kereskedelmi célra. Az ESSITY kifejezett írásos engedélye nélkül az ESSITY weboldalakról a felhasználó a tartalmat egyetlen példányban töltheti le számítógépre, kizárólag saját személyes, nem pedig kereskedelmi célú vagy belső használat céljából. Az adatokat, információkat tilos módosítani, felhasználni vagy továbbítani bármilyen kereskedelmi célra; tilos eltávolítani az adatokról, információról a szerzői jogi védelemre utaló megjelöléseket. A felhasználó elismeri a felelősségét a weboldalon található tartalmak illetéktelen másolásának megakadályozásáért. Szervezeti felhasználó köteles biztosítani, hogy valamennyi alkalmazottja és alvállalkozója betartsa a fenti korlátozásokat. A felhasználó felelős a szerzői jogi védelemre vonatkozó valamennyi előírás betartásáért. Az ESSITY kizárólag a weboldal egyes tartalmainak egyszeri, a megtekintéshez szükséges letöltését és másolását engedélyezi; illetve a weboldal egy példányának kinyomtatását, amennyiben az az ésszerű, személyes használathoz szükséges. A weboldalon található tartalmak bármilyen egyéb felhasználása tilos. Az ESSITY írásos engedélye nélkül a weboldal, illetve annak hivatkozása nem helyezhető át más weboldalra. Az ESSITY Csoport nem ruházza fel a felhasználót semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogosultsággal szellemi tulajdonára, védjegyeire vagy üzleti titkaira vonatkozóan.

Felelősség kizárása

A jelen weboldalon található információkért, adatokért, tartalmakért az ESSITY sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget. A weboldalon elhelyezett, harmadik fél weboldalára mutató hivatkozások kizárólag a felhasználók kényelmét szolgálják, azonban az ESSITY semminemű felelősséget nem vállal az ezen weboldalak tartalmáért, vagy azok hitelességéért.

Az ESSITY semmiféle körülmények között nem vállal felelősséget semmiféle, a weboldalon található információk használatából, alkalmazásából vagy a weboldalhoz való hozzáférés hiányából eredő károkért, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a nyereségkiesést, az üzletmenet megszakadást vagy az információveszteséget, akkor sem, ha a károk bekövetkezésének lehetőségéről az ESSITY-nek tudomása lehetett.

Az ESSITY továbbá nem vállal felelősséget az adatok, információk pontosságáért vagy teljességéért, ideértve szöveget, grafikát, hivatkozásokat vagy bármilyen egyéb, a weboldalon található tartalmakat. Az ESSITY előzetes értesítés nélkül, bármikor módosíthatja a weboldalon található-, illetve valamely termékéhez kapcsolódó tartalmat a weboldalon. Az ESSITY nem vállal kötelezettséget a weboldalon található tartalmak frissítésére.

Felhasználó által közölt információ

Valamennyi adat, információ vagy más tartalom, amelyet a felhasználó közöl a weboldalon nyilvános, nem kizárólagos, jogdíjmentes, visszavonhatatlan, teljes mértékben allicenszbe adható és szerzői jog által nem védett információnak minősül. Az ESSITY-t nem terheli semmiféle kötelezettség a felhasználó által közölt tartalmakkal kapcsolatban.

Az ESSITY szabadon megoszthatja, másolhatja, továbbíthatja, felhasználhatja és/vagy más módon hasznosíthatja a felhasználó által közölt adatokat, információkat, ideértve az adatokat, képeket, hanganyagot, szöveget és egyéb tartalmakat bármely kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra.

Amennyiben a felhasználó személyes adatokat közöl a weboldalon vagy más módon, azzal beleegyezik abba, hogy az általa közölt adatokat az ESSITY felmérésekhez, illetve a termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítéséhez felhasználja, ideértve az adatok külső feleknek és más országokba való továbbítását, illetve azoknak az interneten való közzétételét. Az ESSITY a személyes adatok feldolgozását a vonatkozó magyar jogszabályok alapján végzi. A helytelen adatokra vagy más, a személyes adatokra vonatkozó kérdések tekintetébena felhasználó kapcsolatba léphet az ESSITY-vel.

A weboldalon tilos közölni bármilyen sértő, mások adatvédelmi jogaiba, illetve egyébként jogszabályba ütköző adatot, információt, tartalmat. Az ESSITY a tudomására jutott ilyen adatokat, információkat, tartalmakat törli és fenntartja a jogot az ilyen tartalmakat közlő felhasználók kitiltására a weboldalról.

A harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokra, így például a Facebook használatára, a harmadik fél feltételei vonatkozhatnak. A Facebook esetében például a Statement of Rights and Responsibilities (Jogokra és Kötelezettségekre Vonatkozó Nyilatkozat) vonatkozik a Facebook összes felhasználójára és látogatójára, ezért azt ajánljuk, hogy a Facebook szolgáltatásainak igénybe vétele előtt olvassa el ezt a nyilatkozatot.

Egyéb rendelkezések

Az ESSITY fenntartja a kizárólagos jogot: (1) jelen Jogi Nyilatkozat bármikor történő módosítására, (2) a közölt tartalmak megfigyelésére és eltávolítására; és/vagy (3) arra, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor megszakítsa a weboldal elérhetőségét.

Ha jelen Jogi Nyilatkozat bármely feltétele, előírása vagy rendelkezése jogszabályba ütközőnek, érvénytelennek, semmisnek, vagy bármilyen okból végrehajthatatlannak minősülne, az semmilyen módon sem befolyásolja vagy korlátozza a további feltételek, előírások és rendelkezések jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

ESSITY Hygiene Products Kft.
Inkontinencia Divízió

HU-1021 Budapest, Budakeszi út 51.
Magyarország
Telefon: +36-1-392-2100

Adatvédelmi nyilatkozat

Az ESSITY HUNGARY Kft. célja, hogy biztosítsa az általa feldolgozott személyes adatok védelmét és megfelelő gondossággal kezelje a felhasználók személyes adatait.

Az ESSITY betartja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok előírásait, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja az ESSITY számára a felhasználó által közzétett személyes adatok kezelésére és feldolgozására vonatkozó szabályok meghatározása. A személyes adatok kezeléséért és feldolgozásáért az ESSITY felelős.

Személyes adatok

A weboldalon biztosított bizonyos funkciók, szolgáltatások eléréséhez arra van szükség, hogy a felhasználó megadja személyes adatait és hozzájáruljon a személyes adatainak a lenti célok érdekében való kezeléséhez. A személyes adat kizárólag akkor kezelhető, ha ahhoz a felhasználó önkéntesen hozzájárult. Amennyiben a felhasználó megadja személyes adatait, úgy azzal önkéntesen hozzájárul az adatkezeléshez és elfogadja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban és Jogi Nyilatkozatban közölt feltételeket.

A megadott személyes adatokat (i) a felhasználók kéréseinek teljesítéséhez, (ii) a kérésekhez kapcsolódó információk és szolgáltatások nyújtásához, valamint (iii) marketing és ügyfélkövetési, továbbá (iv) értékesítési, illetve termékfejlesztési célokra használhatjuk fel.

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. Az ESSITY-nek megadott személyes adatokat, beleértve a neveket és címeket és egyéb adatokat manuálisan vagy számítógéppel dolgozzuk fel.

Személyes adatok továbbítása harmadik félnek

A személyes adatokat az ESSITY kizárólag az adatkezelési célok elérése érdekében adja ki harmadik félnek, például partnerei vagy termékforgalmazói részére.

A személyes adatainak és jelszavainak biztonságáért, valamint azért, hogy személyes adatainak megadásakor kellő körültekintéssel járjon el, a felhasználó felelős.

Adatvédelmi jogok és érvényesítésük

A felhasználó tájékoztatást kérhet az ESSITY által kezelt, illetve feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról. Az előbbiek tekintetében a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül a felhasználó rendelkezésére bocsátjuk. A felhasználó kérheti továbbá a személyes adatainak módosítását, helyesbítését, törlését vagy zárolását az alábbi címre küldött írásbeli nyilatkozattal: ESSITY HUNGARY Kft., Inkontinencia Divízió, HU-1021 Budapest, Magyarország, Budakeszi út 51.

A felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az ESSITY-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az ESSITY jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik. A tiltakozást az ESSITY a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belől, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottságát kérdésében döntést hoz és a döntésről írásban tájékoztatja a felhasználót. Ha megállapításra kerül a tiltakozás megalapozottsága, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – az ESSITY megszünteti, és az adatokat zárolja. Ha a felhasználó nem ért egyet az ESSITY döntésével, illetve, ha az ESSITY elmulasztaná a válaszadási határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a felhasználó bírósághoz fordulhat. A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal a felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. A felhasználó e pontban foglalt jogai a következő kivételes esetekben törvényi rendelkezés alapján korlátozhatók: az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmény megelőzése vagy üldözés, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati, gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségek megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá a felhasználó saját jogainak vagy mások jogainak védelme érdekében.

Amennyiben bármilyen kérdése merül fel személyes adataival kapcsolatban, kapcsolatba léphet velünk az alábbi elérhetőségeken:

ESSITY HUNGARY Kft., Inkontinencia Divízió, HU-1021 Budapest, Magyarország, Budakeszi út 51., telefon: +36-1-392-2100

IP címek

Az IP cím egy egyedi szám, amelynek alapján egy felhasználó az internetre való kapcsolódáskor azonosítható, és azt a böngésző egy weboldal megnyitásakor automatikusan megküldi a kiszolgálónak. Az ESSITY weboldalak látogatásakor regisztrálhatjuk a hozzáférési pont IP címét. Az IP címeket az ESSITY weboldalak látogatottságának felmérésében is felhasználjuk. Ezen felmérések közé tartozhatnak a weboldal használatára vonatkozó információk begyűjtése, amelyet az ESSITY a weboldal tartalmainak javításához, a tartalmak személyre szabásához, a felhasználói élmény optimalizálásához és a használat gyakoriságának méréséhez is felhasználhat. Ez vonatkozhat az ESSITY-nél regisztrált felhasználói fiókokra is. A begyűjtött adatokon statisztikai elemzéseket is végzünk.

Hogyan törölhetők a cookie-k?

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat.

A cookie-kat a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek.

További információkért a cookie-kra vonatkozóan, látogasson el a www.aboutcookies.org weboldalra, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k törléséről.

A mobiltelefonon található cookie-k törléséről olvassa el a készülék használati útmutatóját.

A Cookie-k listája

Cookie name

Cél

Kategória

Élettartam

1. vagy 3. fél

.ASPXANONYMOUS

Ezt a sütit (cookie) az ASP.NET bocsátotta ki. A süti egyedi azonosító kóddal segíti a felhasználók anonim bejelentkezési kísérleteinek felismerését. A süti nem tartalmaz személyhez köthető információkat.

Az anonim azonosító egy GUID (globálisan egyedi) azonosító. A süti string egy titkosított érték, amely azonosító kódot és egyéb adatokat tartalmaz.

Az anonim sütik 90 napig érvényesek, és minden látogatás alkalmával frissülnek.

Feltétlenül szükséges sütik

90 nap

1. fél süti

gbwData_User_Timeline

A sütit a weboldal használja a libero mobil alkalmazással történő kommunikáció során.

Feltétlenül szükséges sütik

24 óra

1. fél süti

gbwData_User_Child

A sütit a weboldal használja a libero mobil alkalmazással történő kommunikáció során.

Feltétlenül szükséges sütik

24 óra

1. fél süti

gbwlanguage

Ennek a sütinek a használatával a weboldal megjegyezi a végfelhasználók nyelvi preferenciáit, és betölti az ennek megfelelő tartalmakat.

Feltétlenül szükséges sütik

24 óra

1. fél süti

topicnordic_sort

Ez a süti tárolja a libero weboldal fórum kiválasztási beállításait.

Feltétlenül szükséges sütik

Állandó

1. fél süti

topics_sort

Ez a süti tárolja a libero weboldal fórum kiválasztási beállításait.

Feltétlenül szükséges sütik

Állandó

1. fél süti

ChildWeightReminder

Ez a süti lehetővé teszi, hogy az alkalmazásban a végfelhasználók megadhassák a gyermek súlyát, melyet további promóciós tevékenységekre használunk.

Feltétlenül szükséges sütik

24 óra

1. fél süti

LandingPage

Ez a süti ellenőrzi, hogy az adott felhasználót szükséges-e átirányítani egy érkező oldalra (landig page).

Feltétlenül szükséges sütik

365 nap

1. fél süti

.ASPXANONYMOUS

Ezt a sütit (cookie) az ASP.NET bocsátotta ki. A süti egyedi azonosító kóddal segíti a felhasználók anonim bejelentkezési kísérleteinek felismerését. A süti nem tartalmaz személyhez köthető információkat.

Az anonim azonosító egy GUID (globálisan egyedi) azonosító. A süti string egy titkosított érték, amely azonosító kódot és egyéb adatokat tartalmaz.

Az anonim sütik 90 napig érvényesek, és minden látogatás alkalmával frissülnek.

Szükséges

90 nap

1. fél süti

s_cc

Az Omniture (Omniture SiteCatalyst) anonim statisztikai információkat bocsát a rendelkezésünkre. Feldolgozza az oldalunkon használt sütikből származó IP címeket és információkat, így tudjuk, hányan látogatták meg az oldalainkat, milyen böngészőt használnak a látogatók (ezek segítenek bennünket abban, hogy erőforrásainkat és oldalaink kompatibilitását a meghatározó látogatói igényekhez igazíthassuk), illetve néhány esetben információt kapunk arról is, melyik országban, városban vagy régióban vannak a látogatóink.

Ezt a sütit a JavaScript állítja be és olvassa, hogy meghatározza, engedélyezve van-e a sütik használata.

Szükséges

Periódikus

3. fél süti

s_sq

Ezt a sütit a JavaScript állítja be és olvassa, ha engedélyezve van a Click Map funkció. A süti információt tartalmaz arról a linkről, melyre ezt megelőzően kattintott a felhasználó.

Szükséges

Session cookie

3rd party cookie Adobe (formerly Omniture) SiteCatalyst

s_vi

Egyedi látogatói azonosító idő/dátumbélyegző

Szükséges

2 év

3rd party cookie Adobe (formerly Omniture) SiteCatalyst

gbwlanguage

Ennek a sütinek a használatával a weboldal megjegyezi a végfelhasználók nyelvi preferenciáit, és betölti az ennek megfelelő tartalmakat.

Feltétlenül szükséges sütik

24 óra

1. fél süti

datr

Ezt a sütit a Facebook használja a felhasználók azonosítására. A süti segíti a gyanús felhasználói tevékenység azonosítását, és gondoskodik a felhasználók biztonságáról. Például arra használjuk, hogy rögzítsük az olyan megkérdőjelezhető tevékenységeket, mint a sikertelen bejelentkezési kísérletek vagy próbálkozások többszörös felhasználói spam profilok létrehozására.

Szükséges

2 év

3. fél süti

.EPiServerLogin

Ezt a süti akkor kerül beállításra, amikor létrehozol egy profilt az alkalmazás oldalán.

Szükséges

Periódikus

1. fél süti

ASP.NET_SessionId

Ezt a sütit az ASP.NET használja az egyedi azonosítók tárolására a weboldal látogatása során. Ez a süti nem tárolódik a merevlemezen.

Szükséges

Periódikus

1. fél süti

A személyre szabott felhasználói élmény biztosításához ez a weboldal cookie-kat használ. Ahányszor belép az oldalra, az számítógépjére cookie-kat küld, illetve azokhoz fér hozzá. A használt cookie-k listáját lásd alább: a) Szigorúan szükséges cookie-k - Ezek a cookie-k a weboldal használatához szükségesek, lehetővé teszik a weboldal funkcióinak igénybe vételét, például a weboldal biztonságos részeihez való hozzáférést. Ezek nélkül a kért szolgáltatásokat, például vásárlást, nem nyújthatjuk. b) Teljesítmény cookie-k – Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat. A cookie-k által gyűjtött információk általánosak és névtelenek. Csak a weboldal működésének javítására használhatók. c) Funkció cookie-k - Ezek a cookie-k lehetővé teszik a felhasználó választásainak rögzítését (például megadott név, nyelv vagy régió) és bővített, személyre szabott funkciók használatát teszik lehetővé. Az ezen cookie-k által gyűjtött információk névtelenek is lehetnek és nem alkalmasak a más weboldalak látogatásának követésére. d) Célzott vagy reklám cookie-k - Ezek a cookie-k a felhasználó és érdeklődési körének megfelelő reklámok megjelenítéséhez használhatók. Ezekkel meghatározható egy reklám megjelenítési alkalmainak száma, valamint felmérhető a reklámkampányok hatékonysága. Ezeket a reklámhálózatunk [ESSITY/Tena UK/Bodyform UK stb] engedélyével helyezzük el. Megjegyzik egy weboldal látogatását és az információkat megosztják más szervezetekkel, például a reklám közzétevőjével. Általában a célzott vagy reklám cookie-k a weboldalt üzemeltető szervezet által nyújtott funkciókhoz kapcsolódnak.

Jelen Jogi Nyilatkozat és Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k használatát elfogadhatja a webböngészőben megadott beállításokkal is.

Felhasználó által közölt tartalmak

Az ESSITY lehetővé teheti, hogy a felhasználók a weboldalon, közösségi hálózatokon vagy más online szolgáltatásában információkat, megjegyzéseket vagy más anyagokat közöljenek. Ezt az ESSITY-ről és termékeiről való tájékoztatás elősegítésének céljából tesszük. Az ilyen felhasználói információkra vonatkozó feltételek is figyelembe veendők a fenti Jogi nyilatkozat tekintetében.

Másokra vonatkozó információkar csak akkor adhat meg a felhasználó, ha arra az adott személy bizonyíthatóan engedélyt adott.

Hiba történt, kérjük, próbálkozz később.
Oldal betöltése folyamatban...